Obszar działań

- Przezwyciężanie trudnych sytuacji życiowych

- Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym

- Działalność na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania kultury fizycznej i sportu

- Turystyka i krajoznawstwo

- Wypoczynek dzieci i młodzieży